Świetliki Dachowe Łukowe Połaciowe do Płyt Warstwowych. Klapy dymowe i Pasma Świetlne

Projekty unijne

Projekty unijne

Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w DWD BauTech Sp. z o.o.”

 

Beneficjent: DWD BauTech Sp. z o.o.

Numer projektu: UDA-POIG-06.01.00-22-080/12-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu

Całkowity koszt realizacji Projektu: 399.750,00 PLN

W tym wydatki kwalifikowane: 399.750,00 PLN

Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 199.875,00PLN

Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 50%

Planowany okres realizacji Projektu: 2013-01-01 do 2014-12-31

Więcej informacji o POIG na stronach:

http://www.parp.gov.pl/ 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
http://www.mrr.gov.pl/

Nasi klienci: